2015-02-05

Skład osobowy oraz zadania

Skład osobowy:                  

 • mł. bryg. Andrzej Bornowski - p.o. Naczelnik Wydziału
 • asp. sztab. Paweł Przybyłowicz - p.o. Starszy Inspektor

SKKM – STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Skład osobowy:

st. kpt. Krzysztof Urbaniak - dyżurny operacyjny – zmiana I

ogn. Andrzej Mikoś

st. sekc. Tomasz Czamajło

kpt. Dariusz Muża - dyżurny operacyjny – zmiana II

sekc. Zbigniew Tyszka

asp. Robert Kraskowski

asp. sztab. Adam Socha - dyżurny operacyjny – zmiana III

asp. Przemysław Jastrzębowski

sekc. Angelika Rewa

 

 


ZADANIA WYDZIAŁU OPERACYJNEGO.

 1. W zakresie spraw operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczo - gaśniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 
 • koordynacja działań ratowniczych na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczo - gaśniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

 2. W zakresie spraw szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i KSR-G na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywane są w ramach Wydziału Operacyjnego, a osoba, która je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi miejskiemu.

3. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

4. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego.